פורטל התשלומים ומסחר אלקטרוני לרשויות מקומיות

תקנון שירות

כללי

החברה לאוטומציה בשילטון המקומי בע"מ מאפשרת לך גישה לאתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו www.citypay.co.il. השימוש באתר זה : קבלת שירותי תשלום ושאר השירותים המוצעים באתר, כפוף לתנאי תקנון זה. בתקנון זה, הגולש/מבצע הפעולה באתר יכונה "הלקוח". טרם שימוש בשירותי התשלום או בכל שירות אחר המוצע באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תקנון זה, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.

לקוח

כל לקוח רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים: הלקוח הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .

הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל.

סודיות

מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה יישמר בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

החברה לאוטומציה תפעיל את מיטב מאמציה לוודא את הסודיות והפרטיות של התקשרות שתבצע באמצעות האתר לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך, בכפוף להוראות כל דין.

החברה לאוטומציה מתחייבת לשמור על פרטיותך ולהימנע מהפצה ו/או של פרטי המידע הנמסרים על ידך באתר, למעט לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר ולמעט אם ניתנה הסכמתך מראש ובכתב לביצוע שימוש אחר כאמור.

אבטחת מידע

פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים ביצוע תשלום דרך אתר citypay ייעשה תחת אבטחת מידע כמקובל בשוק, כגון הצפנה SSL.

תשלומים

כל תשלום יבוצע באמצעות אתר התשלומים המנוהל על ידי החברה לאוטומציה.

לאחר בדיקת פרטי התשלום, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי, אשר תזכה את חשבון הרשות.

כל שאלה או טענה בקשר לתשלום יש להפנות לחברת האשראי או לרשות.

שירות התשלומים הניתן באתר הינו ללא תשלום, נועד לאפשר לשלם את חובותיך לרשות המקומית. לדוגמא:ארנונה,מים,דוחות חניה, אגרות חינוך ועוד.

הודעות ביצוע

לאחר אישור התשלום ישלח אתר התשלומים הודעה ללקוח בדואר אלקטרוני, ובה אישור קבלת התשלום.

ביטול הפעולה

כדי לבטל תשלום הבוצע באתר יש לפנות לרשות המקומית.

אחריות

למען הסר ספק מובהר בזה כי החברה לאוטומציה משמשת כמתווך בלבד בינך לבין הרשויות עבורן מבוצעים תשלומים באמצעות אתר זה. החברה לאוטומציה או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה.

המערכת טוענת נתונים...