נגישות
מסך חיפוש
שימו לב שאין צורך בהזנת מספר תעודת זהות
לידיעתך, העיון במסמכים באתר האינטרנט או הורדתם למחשבך אינם כרוכים בתשלום. באפשרותך לעיין בתיקי הבניה ולהזמין דיסק ובו המסמכים ביחידת המידע במינהל ההנדסה (רחוב ביאליק 3 חיפה), כאשר העיון כרוך באגרה הקבועה בתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט – 1999.
* במידה והינך נתקל בקשיים בצפיה במסמכים, יש ללחוץ על עזרה ולפעול ע"פ
האתר הוקם ע''י החברה לאוטומציה כל הזכויות שמורות © 2009